Projektovanje

INCON nudi uslugu projektovanja budućeg objekta, što uključuje sagledavanje resursnih i prostornih mogućnosti i ograničenja izgradnje objekta, sa zadatkom da se kroz postupke vrednovanja usvoji generalna koncepcija, makrolokacijska i prostorna dispozicija objekta, utvrde osnovne funkcionalne, tehnološke i tehničke karakteristike objekta, etapnost gradnje, uslovi eksploatacije, odnos prema prostoru i životnoj sredini, kao i osnove za ekonomsku analizu. Ukoliko je tokom izrade projekta analizirano više varijantnih rešenja, vrši se izbor optimalne varijante na osnovu prirodnih, tehničkih, tehnoloških, ekonomskih, funkcionalnih, ekoloških i drugih uslova.
Našim klijentima pružamo najveći stepen pažnje kada su u pitanju sve vrste zahtjeva, uz poštovanje zacrtanih rokova I preciznosti prilikom rada.