Revidiranje projekata

INCON građevinska firma nudi stručnu kontrolu projekta u toku i nakon završetka projekta, kao i unaprijeđenje istog ,u slučajevima kada je to moguće.
U to ubrajamo : razrade detalja za izvođenje radova obuhvaćenih glavnim projektom, kao i tehničko-tehnološka i organizaciona rješenja za izgradnju objekta; 8) razrade priključaka objekta na odgovarajuću saobraćajnu i drugu infrastrukturu i uređenje slobodnih površina; 9) tehničkih rješenja za zaštitu objekta i susjednih objekata od požara i eksplozija i druga tehnička rješenja zaštite; 10) razrade mjera za sprječavanje ili smanjenje negativnih uticaja objekta na životnu sredinu; 11) drugih projekata i elaborata, u skladu sa namjenom objekta; 12) dokaza o pravu svojine na zemljištu, odnosno drugom pravu na građenje na zemljištu ili pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na građenje, ako se radi o rekonstrukciji objekta; 13) da li je predviđena faznost građenja objekta i ako jeste, da li je na odgovarajući način određena (da li je obezbijeđena podjela na tehničko-tehnološke i funkcionalne cjeline).